آنالیز کلسیم برماید مایع

ANALYSIS OF CALCIUM BROMIDE LIQUID

   
CHEMICAL FORMULA CaBr2
Specification  
Purity 46 %
Mg 0.1 %
Fe 3 Ppm
Potassium 5 ppm
SiO2 2 Ppm
PH 7
   

جهت هرگونه اطلاعات دیگر کافیست با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 4784 3348 - 044