اطلاعات تماسی صنایع شیمیایی اکسیران


آدرس شرکت : ارومیه ؛ خیابان حسنی ساختمان کیان

کد پستی : 99313 - 57157    
تلفن تماس : 57 27 43 33 44 98+    
  69 92 37 32 44 98+    
شماره فکس : 84 47 48 33 44 98+   82 85 23 32 44 98+

وب سایت             : http://www.exiranco.ir

پست الکترونیک  :  info@exiranco.ir


شماره تماس واحد بازرگانی و فروش : آقای حیدری

57 27 43 33 44 98+   sell@exiranco.ir
2923 443 915 98+    
  4943 389 0914   کارشناس بخش فروش و بازرگانی
       


شماره تماس واحد بازرگانی و مشاوره : آقای اکبری

3519 513 913 98+   akbari@exiranco.ir
  3252 443 0914    

آقای احمدی  ( مشاوره و بازرگانی )

  1041 716 0914   ahmadi@minar-ga.ir


خانم طباطبائیان  ( امور بازرگانی خارجی )

  3727 437 0911   info@exiranco.ir


آدرس کارخانه : ارومیه ، شهرک صنعتی

46 53 53 32 44 98+   sell@exiranco.ir
83 54 53 32 44 98+